Webshop » Pedicure Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Monique-Pedicure

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Monique-Pedicure en een cliënt waarop  Monique-Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Monique-Pedicure

Monique-Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Monique-Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Monique-Pedicure melden. 1ste keer niet afzeggen zal door de vingers gezien worden. Indien de cliënt deze verplichting de 2de keer niet of niet tijdig nakomt, mag Monique-Pedicure € 20,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Monique-Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Monique-Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Monique-Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Monique-Pedicure vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Spaarkaarten/Korting

Wanneer u voor een behandeling bent geweest bij Monique-Pedicure ontvangt u bij de eerste behandeling een spaarkaart. Bij ieder behandeling wordt er een regel afgetekend.
De kaart geeft ruimte voor 6 behandelingen en kan daarna worden ingeleverd in ruil voor 15% korting op de eerstvolgende behandeling, op èèn behandeling . Mocht u bij de eerstvolgende afspraak meerdere behandelingen ontvangen dan geld de korting op de pedicure behandeling en niet op de totaalprijs.
Op u verjaardag ontvangt u een kortingskaart die bij de eerstvolgende behandeling ingeleverd dient te worden. Deze kaart is niet in te ruilen voor contant.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet  Monique-Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Monique-Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Monique-Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  Monique-Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Monique-Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Monique-Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Monique-Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Monique-Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  Monique-Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Monique-Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Monique-Pedicure geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door  Monique-Pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Monique-Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Monique-Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Monique-Pedicure wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.
Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.
Indien dit niet afdoende zou zijn hebben wij een geschilleninstantie & klachtenregeling volgens de wet WKKGZ.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk
 ( evt. per mail ) gemeld worden aan Monique-Pedicure .
Monique-Pedicure moet de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Monique-Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Monique-Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Monique-Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Monique-Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.